Често задавани въпроси

Въпрос: Какви са критериите за оценка?
Oтговор: За да бъде печеливш Вашият проект журито ще оцени иновативността на Вашата идея. За проект с добра научна обосновка ще се счита този, който съдържа ясно и сбито изложение на изследвания научен проблем и точно представяне на връзката между целите на проекта и очакваните резултати. Анализ на ефективността и устойчивостта ще допринесе за положителна оценка. От съществена важност за крайното оценяване е и степента, в която ясно и аргументирано сте изложили потенциала за приложимост на проекта Ви и неговата комерсиализация.
Въпрос: Какво се очаква от участниците?
Oтговор: Може да ни изпратите вашите смели предложения, амбициозни технологични решения, идеи, които вече са развити под формата на вашата дипломна работа, дисертация, научен труд или като участие в национален или международен изледователски проект. Темата ви може да е в една или няколко от изследователските области: Телекомуникационни технологии - Компютърни системи и мрежи - Програмиране и софтуер - Автоматика и мехатроника - Електроника и електротехника - Механика и машинни технологии - Нови материали и нанотехнологии - Биотехнологии и химия - Приложна физика - Технологии в хранително-вкусова промишленост - Аграрни технологии - Енергоефективни системи и управление
Вашият проект трябва да е насочен към една от приоритетните области на конкурса:
-нови материали, процеси и технологии за интелигенти решения;
-чиста природа и зелени градове;
-иновации за по-добро здраве и здравословен начин на живот;
-сигурни и устойчиви информационни технологии и решения за индустрията;
Въпрос: Какви са наградите?
Oтговор: Най-добрите проекти, достигнали до финала на конкурса ще получат:
- Първа награда за докторанти - 900 лв.
- Втора награда за докторанти - 400 лв.
- Трета награда за докторанти - материална
- Първа награда за студенти - 500 лв.
- Втора награда за студенти - 200 лв.
- Трета награда за студенти - материална
Въпрос: Какъв е регламентът на конкурса?
Oтговор: Пълния регламент на конкурса YES можете да намерите тук
Въпрос: Какви са сроковете?
Oтговор: Вашите проектни предложения можете да подавате през нашата онлайн форма в срок до 16.10.2020 г.

Най-добрите проекти ще бъдат представени на финала на конкурса, който тази година е част от Нощта на учените 2020 в последния петък на месец ноември 2020 ггодина.