Юлиян Цанков

ФМИ към СУ

Д-р Юлиян Цанков е завършил СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по математика и информатика, специалност математика. Специализацирал е в Техническия университет в Берлин във Факултета по математика. Изкарва свободна докторантура по Математически анализ към БАН – ИМИ, Секция: Анализ, геометрия и топология. Работил е в БАН към института по Механика. Водил е курсове по MatLab към Центъра за обучение на докторанти към БАН. Участвал е в комисиите за провеждане на държавния изпит за образователна и квалификационна степен бакалавър за специалностите информатика и математика и информатика. В момента е главен асистент в катедрата по Геометрия към ФМИ на СУ „Св. Кл. Охридски”.